Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I am not interested in splitting the white vote.

Harold Washington

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote