Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm a married man and I've got two children, and you have to do sacrifices.

Glenn Tipton