Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You can have a bad day, but as soon as you set foot on that stage it's joyous.

Glenn Tipton