Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love is so holy, so confusing. It makes a man anxious, tormented. Love, how can I define it?

Gao Xingjian