Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois de La Rochefoucauld