Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No verse is libre for the man who wants to do a good job.

Ezra Pound