Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somebody said that I am the last American living the tragedy of Europe.

Ezra Pound