Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evgeny Morozov Quotes

I don't think love for technology itself breeds change.

Evgeny Morozov

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote