Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emma Bonino Quotes

I was very restless, but finally I found my way.

Emma Bonino

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote