Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I love pilates and yoga but don't do them regularly.

Elizabeth Hurley

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote