Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I was very intense. I think it's a privilege to be an actor.

Elia Kazan