Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elia Kazan Quotes

I was not a collective person or a bohemian; I was an elitist.

Elia Kazan

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote