Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Facts are to the mind what food is to the body.

Edmund Burke