Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Six men can carry you or 12 men can judge you. You decide!

Duane Chapman