Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm not a bad parent and partner, even if I make a thousand mistakes.

Diane Lane