Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm fiercely loyal to my friends, and I really cherish my friendships.

David Schwimmer

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote