Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

In high school and college, I was an athlete.

David Duchovny