Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

Dalai Lama