Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Christine Baranski Quotes

I wish I didn't have to live up to anything.

Christine Baranski

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote