Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The media loves negative spin.

Chloe Sevigny

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote