Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charles V Quotes

I came, I saw, God conquered.

Charles V

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote