Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iron hand in a velvet glove.

Charles V

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote