Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charles V Quotes

I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and German to my horse.

Charles V

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote