Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Just by luck, I picked good heroes to worship.

Charles Kuralt