Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Every act of his life is, in a very real sense, a religious act.

Charles Eastman