Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I like to do things in which I'm playing someone else entirely.

Brett Davern

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote