Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This election ain't no stinkin' TV show.

Bradley Whitford