Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When you carry a gun, you mean to harm somebody, kill somebody.

Bill Cosby