Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I invent nothing, I rediscover. - Auguste Rodin

I invent nothing, I rediscover.

Auguste Rodin

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote