Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Honestly, I like everything, boyish girls, girlish boys, the heavy and the skinny.

Angelina Jolie