Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alisher Usmanov Quotes

Making money from money is like aerobatics.

Alisher Usmanov

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote