Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The next war... may well bury Western civilization forever.

Aleksandr Solzhenitsyn

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote