Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leonid I. Brezhnev Quote Citation

APA Style Citation

Leonid I. Brezhnev. (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved August 29, 2014, from BrainyQuote.com Web site: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/leonid_i_brezhnev.html

Chicago Style Citation

Leonid I. Brezhnev. BrainyQuote.com, Xplore Inc, 2014. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/leonid_i_brezhnev.html, accessed August 29, 2014.

MLA Style Citation

"Leonid I. Brezhnev." BrainyQuote.com. Xplore Inc, 2014. 29 August 2014. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/leonid_i_brezhnev.html