Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Russian Writer Quotes

Author Birth - Death
Sholom Aleichem 1859 - 1916 
Alexander Berkman 1870 - 1936 
Mikhail Bulgakov 1891 - 1940 
Nikolai Gogol 1809 - 1852 
Samuel Hoffenstein 1890 - 1947 
Aleksandr Kuprin 1870 - 1938 
Andrei Platonov 1899 - 1951 
Ayn Rand 1905 - 1982 
Anatoly Rybakov 1911 - 1998 
Natan Sharansky 1948 -   
Paullina Simons 1963 -   
Tatyana Tolstaya 1951 -   
Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote