Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Russian Statesman Quotes

Author Birth - Death
Yuri Andropov 1914 - 1984 
Leonid I. Brezhnev 1906 - 1982 
Igor Ivanov 1945 -   
Nikita Khrushchev 1894 - 1971 
Dmitry Medvedev 1965 -   
Vladimir Putin 1952 -   
Boris Yeltsin 1931 - 2007 
Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote