Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Russian Celebrity Quotes

Author Birth - Death
Alexander Alekhine 1892 - 1946 
Anatoly Karpov 1951 -   
Viktor Korchnoi 1931 -   
Alexandra Kosteniuk 1984 -   
Vladimir Kramnik 1975 -   
Trofim Lysenko 1909 - 1976 
Marina Oswald 1939 - 1963 
Boris Spassky 1937 -   
Dasha Zhukova 1981 -   
Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote