Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Japanese Athlete Quotes

Author Birth - Death
Yuichiro Miura 1932 -   
Hidetoshi Nakata 1977 -   
Sadaharu Oh 1940 -   
Ichiro Suzuki 1973 -   
Masahiro Tanaka 1988 -   
Ryoko Tani  
Kohei Uchimura 1989 -   
Morihei Ueshiba 1883 - 1969 
Tamae Watanabe 1938 -   
Saori Yoshida 1982 -